Đăng ký
Cộng đồng phát triển game Việt - kết nối đam mê !

Topic: Game Design Challenge Entry

Lượt xem: 34

Giới thiệu Chào các bạn ! Game Design Challenge là một cuộc thi về ý tưởng game được tổ chức định kỳ 2 tuần một lần trên website Game Career Guide, một thành viên của UBM Game Network. Ở cuộc thi này,...
Lượt xem: 49

Giới thiệu Chào các bạn ! Game Design Challenge là một cuộc thi về ý tưởng game được tổ chức định kỳ 2 tuần một lần trên website Game Career Guide, một thành viên của UBM Game Network. Ở cuộc thi này,...
Lượt xem: 98

Giới thiệu Chào các bạn ! Game Design Challenge là một cuộc thi về ý tưởng game được tổ chức định kỳ 2 tuần một lần trên website Game Career Guide, một thành viên của UBM Game Network. Ở cuộc thi này,...